Ai đã lãnh đạo quân đội triều đình chống lại cuộc tấn công của quân Pháp vào thành Hà Nội lần thứ nhất?  


Câu 49687 Nhận biết

Ai đã lãnh đạo quân đội triều đình chống lại cuộc tấn công của quân Pháp vào thành Hà Nội lần thứ nhất?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc chiến đấu chống của quân triều đình trong cuộc tấn công Bắc Kì lần thứ nhất của Pháp để trả lời.

Xem lời giải

...