Thực dân Pháp đã lợi dụng cơ hội gì để mở cuộc tấn công quyết định vào kinh đô Huế trong năm 1883?  


Câu 49689 Nhận biết

Thực dân Pháp đã lợi dụng cơ hội gì để mở cuộc tấn công quyết định vào kinh đô Huế trong năm 1883?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Việt Nam trong năm 1883 để trả lời.

Xem lời giải

...