Đâu không phải cơ hội phản công thực dân Pháp mà triều đình Huế đã bỏ qua trong những năm cuối thế kỉ XIX?  


Câu 49700 Vận dụng

Đâu không phải cơ hội phản công thực dân Pháp mà triều đình Huế đã bỏ qua trong những năm cuối thế kỉ XIX?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...