Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?  


Câu 49702 Vận dụng

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cuộc kháng chiến để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...