Ai là người đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế?  


Câu 49704 Nhận biết

Ai là người đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào phần sự bùng nổ của phong trào Cần Vương để trả lời

Xem lời giải

...