Mục đích chính của Tôn Thất Thuyết khi thay vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương là gì?  


Câu 49710 Nhận biết

Mục đích chính của Tôn Thất Thuyết khi thay vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương là gì?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của chiếu Cần Vương để trả lời.

Xem lời giải

...