Đâu không phải luận điểm chứng minh khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?  


Câu 49713 Thông hiểu

Đâu không phải luận điểm chứng minh khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của khởi nghĩa Hương Khê để suy luận trả lời

Xem lời giải

...