Đâu không phải là lý do khiến Nam Kì lại vắng bóng các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?


Câu 49715 Thông hiểu

Đâu không phải là lý do khiến Nam Kì lại vắng bóng các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm kinh tế- chính trị- văn hóa ở Nam Kì để trả lời

Xem lời giải

...