Đâu là nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương?  


Câu 49717 Vận dụng

Đâu là nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của phong trào Cần Vương để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...