Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX mang bản chất là  


Câu 49718 Vận dụng

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX mang bản chất là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của phong trào Cần Vương để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...