Để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã có chủ trương gì?  


Câu 49737 Nhận biết

Để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã có chủ trương gì?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào nông dân Yên Thế để trả lời.

Xem lời giải

...