Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện  


Câu 49740 Nhận biết

Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào nông dân Yên Thế để trả lời

Xem lời giải

...