Bản chất của phong trào nông dân Yên Thế là  


Câu 49744 Vận dụng

Bản chất của phong trào nông dân Yên Thế là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào mục tiêu đấu tranh của phong trào để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...