Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?  


Câu 49748 Nhận biết

Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...