Những đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không mang hạn chế nào sau đây?  


Câu 49754 Thông hiểu

Những đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không mang hạn chế nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung các đề nghị cải cách để suy luận, loại trừ.

Xem lời giải

...