Nhận xét nào sau đây không đúng về trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?  


Câu 49755 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không đúng về trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung các cải cách để nhân xét, đánh giá

Xem lời giải

...