Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?


Câu 49757 Nhận biết

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào thời gian diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để trả lời

Xem lời giải

...