Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) được thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào?  


Câu 49758 Nhận biết

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) được thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong bối cảnh như thế nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào thời điểm tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) để trả lời.

Xem lời giải

...