Theo sự phân chia của người Pháp, xứ Bắc Kì theo chế độ cai trị nào?  


Câu 49760 Nhận biết

Theo sự phân chia của người Pháp, xứ Bắc Kì theo chế độ cai trị nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp để trả lời.

Xem lời giải

...