Phương thức bóc lột chính của các chủ đất mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?  


Câu 49762 Nhận biết

Phương thức bóc lột chính của các chủ đất mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách nông nghiệp của thực dân Pháp để trả lời

Xem lời giải

...