Giai cấp nông dân Việt Nam có thái độ như thế nào đối với thực dân Pháp và tay sai?  


Câu 49773 Nhận biết

Giai cấp nông dân Việt Nam có thái độ như thế nào đối với thực dân Pháp và tay sai?

 


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...