Bộ phận nào của giai cấp địa chủ phong kiến có tinh thần yêu nước chống đế quốc?  


Câu 49774 Nhận biết

Bộ phận nào của giai cấp địa chủ phong kiến có tinh thần yêu nước chống đế quốc?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...