Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào?  


Câu 49777 Nhận biết

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào?

 


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...