Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam bao gồm hai giai cấp cơ bản nào?  


Câu 49778 Thông hiểu

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam bao gồm hai giai cấp cơ bản nào?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào sự phân hóa xã hội Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...