Các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX không xuất phát từ lý do nào?  


Câu 49780 Thông hiểu

Các sĩ phu tiến bộ trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX không xuất phát từ lý do nào?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình xã hội Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...