Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?  


Câu 49781 Thông hiểu

Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của nước Nhật đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...