Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX đã tác động như thế nào đến phong trào yêu nước Việt Nam thời kì này?  


Câu 49782 Vận dụng

Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX đã tác động như thế nào đến phong trào yêu nước Việt Nam thời kì này?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tác động của sự chuyển biến kinh tế - xã hội đầu thế kỉ XX để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...