Điểm tiến bộ nhất của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với các phong trào đấu tranh trước đó là gi?  


Câu 49783 Vận dụng

Điểm tiến bộ nhất của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với các phong trào đấu tranh trước đó là gi?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX để so sánh, nhận xét.

Xem lời giải

...