Đâu không phải nguyên nhân một số nhà yêu nước Việt Nam chủ trương cứu nước bằng con đường cải cách?  


Câu 49793 Thông hiểu

Đâu không phải nguyên nhân một số nhà yêu nước Việt Nam chủ trương cứu nước bằng con đường cải cách?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam để suy luận trả lời

Xem lời giải

...