Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX?  


Câu 49796 Vận dụng

Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sự khủng hoảng suy yếu của chế độ phong kiến

Xem lời giải

...