Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là  


Câu 49797 Vận dụng

Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỉ XX để so sánh

Xem lời giải

...