Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?  


Câu 49798 Vận dụng cao

Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến, kết quả của phong trào Đông Du để phân tích đánh giá

Xem lời giải

...