“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là quan điểm cứu nước của nhà cách mạng nào?  


Câu 49799 Vận dụng cao

Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là quan điểm cứu nước của nhà cách mạng nào?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải