Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số tự nhiên n thỏa (n >= 3 ) thì:


Câu 4989 Nhận biết

Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số tự nhiên $n$ thỏa \(n \ge 3\) thì:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thử một giá trị bất kì của $n$ thỏa mãn \(n \ge 3\) và dự đoán kết quả.

Chứng minh kết quả vừa dự đoán là đúng bằng phương pháp quy nạp toán học.

Xem lời giải

...