Cho tam giác (ABC ) nội tiếp đường tròn tâm (I( (2; ;1) ) ), trọng tâm (G( ((7)(3); ;(4)(3)) ) ), phương trình đường thẳng (AB:x - y + 1 = 0 ). Giả sử điểm (C( ((x_0); ;(y_0)) ) ), tính (2(x_0) + (y_0) ).


Câu 50076 Vận dụng cao

Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn tâm \(I\left( {2;\;1} \right)\), trọng tâm \(G\left( {\dfrac{7}{3};\;\dfrac{4}{3}} \right)\), phương trình đường thẳng \(AB:x - y + 1 = 0\). Giả sử điểm \(C\left( {{x_0};\;{y_0}} \right)\), tính \(2{x_0} + {y_0}\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm tọa độ điểm \(M\) là trung điểm của \(AB\).

- Tìm tọa độ điểm \(C\) dựa vào tính chất trọng tâm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.