Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?


Câu 501 Nhận biết

Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...