Trong các giá trị của (a ) được cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây, giá trị nào của (a ) thỏa mãn (log _(0,5))a > (log _(0,5))(a^2)?


Câu 50445 Vận dụng

Trong các giá trị của \(a\) được cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây, giá trị nào của \(a\) thỏa mãn ${\log _{0,5}}a > {\log _{0,5}}{a^2}$?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất so sánh \(0 < a < 1\) thì \({\log _a}x > {\log _a}y \Leftrightarrow x < y\)

Xem lời giải

...