Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là  


Câu 50627 Nhận biết

Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX để trả lời

Xem lời giải

...