Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?  


Câu 50636 Nhận biết

Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX để trả lời.

Xem lời giải

...