Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là 


Câu 50639 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương để trả lời

Xem lời giải

...