Nhân tố nào dẫn đến sự chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?  


Câu 50640 Nhận biết

Nhân tố nào dẫn đến sự chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX để trả lời

Xem lời giải

...