Đâu không phải lý do khiến thực dân Pháp xúc tiến xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?  


Câu 50642 Thông hiểu

Đâu không phải lý do khiến thực dân Pháp xúc tiến xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nước Pháp và Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...