Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại xuất phát từ nguyên nhân khách quan nào?  


Câu 50643 Thông hiểu

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại xuất phát từ nguyên nhân khách quan nào?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...