Sau hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, tính chất xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?  


Câu 50644 Thông hiểu

Sau hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, tính chất xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm xã hội Việt Nam sau hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) để suy luận trả lời

Xem lời giải

...