Sự thất bại của phong trào nào ở cuối thế kỉ XIX chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến?  


Câu 50646 Thông hiểu

Sự thất bại của phong trào nào ở cuối thế kỉ XIX chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của phong trào Cần Vương để suy luận trả lời

Xem lời giải

...