Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là  


Câu 50648 Thông hiểu

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...