Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?  


Câu 50651 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...