Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào cần Vương cuối thế kỉ XIX?  


Câu 50652 Vận dụng

Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào cần Vương cuối thế kỉ XIX?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...