Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX không mang đặc điểm nào sau đây?  


Câu 50653 Vận dụng

Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX không mang đặc điểm nào sau đây?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...