“Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”. (Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên) Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?


Câu 50654 Vận dụng cao

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”.

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ những hiểu biết của bản thân để trả lời

Xem lời giải